Sök

Kallelse till extra bolagsstämma i Plexian AB (publ)

Uppdaterad: jul 16

Aktieägarna i Plexian AB (publ), 559109-0559, kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 juli 2020 kl. 09.00 på bolagets kontor, Gustav Adolfs Torg 8 B, i Malmö.

Plexian AB (publ), org.nr 559109-0559, har genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida, www.plexian.se, kallat till extra bolagsstämma torsdagen den 30 juli 2020 kl. 09:00 på bolagets kontor på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Kallelsen skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) dels den 24 juli 2020 vara upptagen i utskrift av aktieboken, (ii) dels skriftligen anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö, eller e-post, peter@plexian.se, varvid anmälan ska vara bolaget tillhanda senast den 24 juli 2020. Anmälan via e-post ska bekräftas av bolaget.


Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 24 juli 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Plexian AB (publ)

Styrelsen


Dokument:

1: Kallelse till extra bolagsstämma 2020

2: Fullmakt

3: Styrelseredogörelse 13 kap. 6 § ABL

4: Styrelseredogörelse 13 kap. 7 § ABL

5: Styrelseredogörelse 14 kap. 8 § ABL

6: Årsredovisning Plexian AB (publ) 2019

FinTech_logo.png

Member of

Swedish Financial Technology Association

https://www.swefintech.se/

Address:

Gustav Adolfs Torg 8 B
211 39  Malmö

Plexian AB (publ)

559109-0559

Phone:

040 - 602 54 15

Email:

Follow us

  • Vit Edin Ikon
  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Twitter Ikon

©2020 by Plexian - Making Fans