Sök

Kallelse till extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) (januari)

Uppdaterad: jan 6


Aktieägarna i Plexian AB (publ), 559109-0559, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 januari 2020 kl. 08.00 på bolagets kontor, Gustav Adolfs Torg 8 B, i Malmö.

Plexian AB (publ), org.nr 559109-0559, har genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida, www.plexian.se, kallat till extra bolagsstämma. Den fullständiga kallelsen skickas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Beställning kan ske per e-post peter@plexian.se.


Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 18 januari 2020 (eftersom avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen den 17 januari 2020), ochanmäla sig till bolaget senast måndagen den 20 januari 2020 skriftligen till Plexian AB (publ), Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö, per telefon 040-602 54 15 eller via e-post, peter@plexian.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.


Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 17 januari 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.


FIler:


Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt

Bilaga 1 - Justerad Bolagsordning

FinTech_logo.png

Member of

Swedish Financial Technology Association

https://www.swefintech.se/

Address:

Gustav Adolfs Torg 8 B
211 39  Malmö

Plexian AB (publ)

559109-0559

Phone:

040 - 602 54 15

Email:

Follow us

  • Vit Edin Ikon
  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Twitter Ikon

©2020 by Plexian - Making Fans