Sök

Kallelse till årsstämma i Plexian AB (publ)

Uppdaterad: feb 10


Styrelsen i Plexian AB (publ), org.nr. 559109-0559 (”Bolaget”), kallar härmed aktieägarna i Bolaget till årsstämma onsdagen den 3 mars 2021 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.


Anmälan m.m.


Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 23 februari 2021,

  • dels torsdagen den 25 februari 2021 helst före kl. 15.00, anmäla sig hos Bolaget för deltagande i årsstämman. Anmälan om deltagande görs skriftligen till Bolaget under adress Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö, eller via e-post, peter@plexian.se. Anmälan via e-post ska bekräftas av Bolaget. Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.

Information om poströstning med anledning av Covid-19

  • Bolaget har beslutat att aktieägarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar covid-19.

  • Formulär för poströstning finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.plexian.se).


Dokument

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär AGM

Formulär för poströstning AGM

Årsredovisning Plexian 2020

FinTech_logo.png

Address:

Gustav Adolfs Torg 8 B
211 39  Malmö

Plexian AB (publ)

559109-0559

Email:

Support

Plexian Edge:

Follow us

  • Vit Edin Ikon
  • Vit Facebook Ikon

Member of

Swedish Financial Technology Association

https://www.swefintech.se/

©2021 by Plexian - Making Fans

The Edge Prepaid card is issued by Transact Payments.

Visa is a registered trademark of Visa International Service Association.